E-shop – obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.povrchovauprava.cz provozovaným společností IMPEA s. r. o. Hradec Králové od 1. 4. 2016.
Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Kontaktní údaje
Název: IMPEA s.r.o.
Sídlo: Kydlinovská 301/14, 503 01 Hradec Králové 16
IČ: 27506746
Zapsaná: V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložka č. 23074
Telefon: 603 438 923
Email: info@impea.cz

Kontaktní adresa prodejního skladu (provozovny):
INTERNETOVÝ OBCHOD, Fügnerova 1126, 517 41 Kostelec n. Orl.
Telefon: 494 661 526, E-mail:
info@impea.cz

I. Vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost IMPEA s. r. o. jako prodávající a na straně druhé je kupující.
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Kupujícím podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

II. Kupní smlouva

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří REKLAMAČNÍ ŘÁD, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky e-shopu.
Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem, které je neprodleně potvrzeno dodavatelem kupujícímu informativním e-mailem na jím zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.

Ceny zboží a služeb jsou v e-shopu uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvoleného poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v případě osobního odběru v prodejním skladu v Kostelci nad Orlicí jsou zdarma.
Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.
IMPEA s. r. o. si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.
Pokud kupující požaduje zboží, které není v nabídce internetového obchodu, nelze od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.

III. Práva a povinností z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
Spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do ukončení záruční doby od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době uvedené v nabídce zboží od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Nepodstatné porušení smlouvy
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

IV. Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě více zásilek běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). V této lhůtě 14 dní od převzetí zboží musí být také spotřebitelem odesláno odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. V něm nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy, sdělí číslo objednávky nebo daňového dokladu, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz.
Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat písemně na adresu provozovny (prodejního skladu) nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího
info@impea.cz.
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. V případě zaslání zboží na dobírku se dobírkový poplatek nevrací (nejedná se o náklad na dopravu, ale o náklad na úhradu zboží). Nabízí-li prodejce u dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí (vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal). Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, který je ochráněn novým obalem, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. O odeslání zboží do provozovny (prodejního skladu) je třeba prodávajícího informovat např. E-mailem, jinak nebude zásilka příjmuta.
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a snížit o ní vracenou částku.
Kupující má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku v případě smluv:
• o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
• o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.Postup při uplatnění práva z vadného plnění (reklamaci) najdete v REKLAMAČNÍM ŘÁDU.V případě nepřevzetí zásilky, u která nebyla zrušena objednávka nebo byla např. chybně uvedená adresa, bude po jejím vrácení dopravcem následně po objednateli požadována úhrada skutečné ceny dopravy a balné 100 Kč (bez DPH). Upozorňujeme, že součástí objednávky je mimo specifikace zboží i přesná identifikace počítače, z kterého byla odeslána a je možné ho dohledat.
Objednávku lze stornovat (zrušit) e-mailem (info@impea.cz), pokud zboží nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodejce nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží (skutečné přepravní náklady a balné 100 Kč bez DPH).

Vzájemné vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
Případné spory lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce, nebo spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete ZDE.

 

Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z. č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době.
Prodávající je společnost IMPEA s.r.o. se sídlem Kydlinovská 301/14, 503 01 Hradec Králové 16, IČ: 27506746, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložka č. 23074, provozující internetový obchod povrchovauprava.cz.
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Kupujícím je spotřebitel, nebo podnikatel.
Kupující spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Kupujícím podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem není předmětem reklamačního řádu, je řešeno v OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH.

Vady zboží
Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Práva z vady zboží
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.
Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Délka záruky
Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době záruky. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Konkrétní délka záruční doby je u každého zboží uvedena záručním listě a odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční doby dle občanského zákoníku.
Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.
Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
Má-li být podle objednávky kupujícího, příp. dle požadavku příslušných právních předpisů, provedena odborná instalace zboží osobou k tomu způsobilou a oprávněnou, začíná záruční doba běžet až ode dne provedení instalace zboží, pokud kupující objednal instalaci zboží nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení instalace potřebnou součinnost.

Uplatnění reklamace
Prodávající přijme reklamaci ve své provozovně – prodejním skladu v Kostelci nad Orlicí. V provozovně je po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. 
 

Vyřízení reklamace
Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Podmínkou řádné reklamace je předložení správně, úplně a čitelně vyplněného a prodávajícím potvrzeného daňového dokladu a záručního listu (pokud byl u zboží přiložen). K reklamovanému zboží se vždy musí přiložit písemný popis závady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a telefonní číslo, případně E-mail.
Společnost IMPEA s. r. o. Hradec Králové (prodávající) opravy neprovádí.
V případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou, uplatní právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu (v autorizovaných servisních střediscích) a to zejména v případě, kdy uvedený podnikatel má místo podnikání bližší kupujícímu než prodávající.
Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke zboží, na webové stránce výrobce nebo dodavatele (je uveden v nabídce zboží), nebo jej sdělí prodávající na dotaz kupujícího.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek (prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace). Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
O vyřízení reklamace prodávající spotřebitele vyrozumí.

Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že Nárok na uplatnění záruky zaniká zejména v případě:
• Neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu.
• Neodborného zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

Pokud jste se zbožím obdrželi nevyplněný záruční list a neposlali jste si ho následně potvrdit, zašlete nám ho s číslem daňového dokladu (faktury) poštou na adresu prodejního skladu a my Vám ho potvrzený odešleme obratem zpět.
Vždy před případným odesláním jakékoliv zásilky na naši adresu provozovny (prodejní sklad, adresa je uvedena např. na faktuře) je třeba se předem domluvit na dalším postupu. Jinak může dojít k situaci, že zásilka nebude přijata a bude vrácena přepravci. V případě odeslání zásilky na adresu sídla firmy (Hradec Králové) nebude zásilka převzata.

Náklady spojené s dopravou zboží do servisu Vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:
– Předem s námi dohodnete, že zboží dopravíte do nejbližšího autorizovaného servisu na vlastní náklady, a jakým způsobem.
– Reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.). Pokud dopravu reklamovaného zboží zajistíme na vlastní náklady, budeme po Vás požadovat úhradu skutečně vynaložených nákladů.
– Zašlete nám normální poštou Vámi podepsanou žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží, uvedete v ní číslo faktury, přiložíte kopii reklamačního protokolu, doložíte výši nákladů (kopie účtenky za poštovné, přepravní list apod.) a uvedete číslo účtu, kam má být úhrada zaslána.
V případě, že od nás nebudete mít souhlas s konkrétním způsobem dopravy reklamovaného zboží, budou Vám uhrazeny nejmenší nutné náklady.

Zodpovědná osoba za reklamace:
Ing. Ladislav Pachta, E-mail: pachta@impea.cz
Tel.: 603 438 923

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. dubna 2016.